Stadgar

§ 1

Föreningens namn är Esbo Bokbindare rf, på finska Espoon Kirjansitojat ry, och dess hemort är Esbo stad. Föreningen verkar i nära anslutning till medborgar- och arbetarinstituten.

§ 2

Föreningens ändamål är att verka för sina medlemmars utbildning och kunskap inom bokbindning, stärka medlemmarnas gemenskap och utveckla deras samarbete, vårda sig om olika bokbindningstraditioner, befrämja bokbindningskulturen samt upprätthålla kontakt med medborgar- och arbetarinstituten.

§ 3

Föreningen förverkligar sina ändamål genom att

- arrangera diskussioner, informations- och undervisningstillfällen samt exkursioner och studiebesök,

- anskaffa och dokumentera information om metoder och material,

- delta i utställningar och tävlingar inom bokbindning samt

- anskaffa material och redskap som medlemmarna kan använda.

§ 4

Som medlem i föreningen anses en av styrelsen godkänd person med bokbindning som intresse eller annan person som erlagt stadgad medlemsavgift för ifrågavarande verksamhetsår. Medlemsavgiftens storlek och tidpunkten för dess erläggande fastställes av årsmötet. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan av styrelsen genom röstning med enkel röstmajoritet uteslutas ur föreningen. Om sådant beslut bör ifrågavarande medlem skriftligen underrättas.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en (1) ordförande och fyra (4) övriga ordinarie ledamöter. Dessutom väljes en (2) suppleanter till styrelsen. Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder. Övriga ledamöter samt suppleanterna väljes för två år sålunda, att hälften av dessa årligen avgår. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare och ekonom. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst två ledamöter är närvarande.

§ 6

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande och sekreterare, tvenne av dessa tillsammans.

§ 7

Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till verksamhetsgranskare för granskning senast tre veckor före årsmötet.

§ 8

Föreningen sammankommer under året till ett ordinarie föreningsmöte (årsmöte), som hålles före den femtonde mars. Extra möte hålles så ofta styrelsen därtill finner anledning, då föreningens möte så bestämmer eller sådant för handläggande av visst ärende påyrkas av minst en tiondedel av föreningens medlemmar.

Rösträtt vid föreningens möte tillkommer föreningens medlemmar. Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas minst 14 dagar före mötesdagen med cirkulär.

§ 9

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet.

2. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrages.

5. Bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse föredrages.

6. Beslutes om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga.

7. Behandling och godkännande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret samt fastställande av medlemsavgiftens storlek och tidpunkten för dess betalning.

8. Beslutes om arvode för ordförande, styrelseledamöterna och verksamhetsgranskarna.

9. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsåret.

10. Val av styrelseledamöter och suppleant för de i tur avgående.

11. Val av två verksamhetsgranskarna samt suppleanter för dessa.

12. Övriga ärenden.

§ 10

Dessa stadgar kan ändras endast av ordinarie föreningsmöte och fordras därtill att i paragraf 8 nämnda kallelse meddelats att förhandlingarna upptar detta ärende. För godkännande av ändringen krävs minst 3/4 av alla vid omröstningen avgivna röster.

§ 11

Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av tvenne med minst två veckors mellanrum hållna möten, av vilket det första bör vara ett ordinarie föreningsmöte, och vid bägge godkännas med röstövervikt som omfattar minst 3/4 av de avgivna rösterna. I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar enligt beslut av föreningens sista möte att disponeras för praktisk verksamhet vid Esbo stad arbetarinstitut.

§ 12

I fall som icke i dessa stadgar finns upptagna, följes föreskrifterna i gällande föreningslag.